پرداخت کمک های مردمی

خَیِرین محترم حامی گروه جهادی محمد رسول الله می توانند، با استفاده از درگاه پرداخت برخط اینترنتی، هدیه های مالی خود را واریز نموده و در پیشبرد اهداف و پروژه های گروه جهادی محمد رسول الله مشارکت نمایند.

پرداخت کمک های مردمی