مجموعه عکس های اردوی جهادی تابستان ۱۳۸۹ گروه جهادی محمد رسول الله در عرصه جهادی استان کرمان