مجموعه عکس های اردوی جهادی تابستان ۱۳۸۸ گروه جهادی محمد رسول الله در عرصه جهادی استان کرمان