مجموعه عکس های اردوی جهادی بهار ۱۳۹۰ گروه جهادی محمد رسول الله در عرصه جهادی استان کرمان